REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym Pracownię Psychologii Holistycznej znajdującą się pod domeną internetową http://psychologiaholistyczna.pl zwaną dalej „stroną” jest Tomasz Kozieja. Siedziba Pracowni mieści się w Elblągu przy ul. Henryka Nitschmanna 30-32, NIP:7532218387, REGON: 384174656, adres email: pracownia@psychologiaholistyczna.pl , infolinia: 733-77-76-75
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Operatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego witrynę internetową.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie http://psychologiaholistyczna.pl
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad rejestracji internetowej, które wyszczególnione zostały w tym regulaminie.
 5. Właściciel witryny www.psychologiaholistyczna.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży usług zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ,

 

§2

Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Witryna – strona internetowa działająca pod adresem http://psychologiaholistyczna.pl prowadząca płatną rejestrację usług psychologicznych wykonywanych stacjonarnie i na odległość.
 2. Właściciel – Pracownia Psychologii Holistycznej – Tomasz Kozieja, 82-300 Elbląg, ul. Henryka Nitschmanna 30-32, NIP:7532218387, REGON: 384174656, adres email: pracownia@psychologiaholistyczna.pl
 3. Klient –każdy podmiot dokonujący rejestracji internetowej zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Pracowni.
 5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat umówionych wizyt oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 6. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z witryny internetowej oraz nabywania w niej usług.
 7. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 8. Usługa – wszystkie dostępne na witrynie Pracowni Psychologii Holistycznej terapie Pacjenta ze wskazanym przez Pracownię Specjalistą.

 

 

§3

Techniczne warunki korzystania ze witryny internetowej Pracowni


W celu korzystania z witryny internetowej Użytkownik powinien posiadać:

 1. Urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne w tym dostęp do sieci Internet oraz adres poczty e-mail.
 2. Witryna zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Pracowni. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Witryną Pracowni a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://psychologiaholistyczna i stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

§4

Rejestracja i Logowanie

 

 1. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do witryny Pracowni może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia na Usługę. Warunki składania zamówienia Usługi w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści
 6. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług witryny Pracowni;
 7. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

 

§5

Realizacja zamówień

 

 1. Witryna Pracowni jest czynna przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia na usługę o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Witryna potwierdza otrzymanie zamówienia Usługi przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera szczegóły zamówienia Usługi w tym: nazwę zakupionej usługi z Witryny Pracowni, jej cenę i sposób zapłaty oraz miejsce i czas realizacji.
 3. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Operatora witryny wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności..
 4. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W przypadku kiedy Klientem Pracowni jest osoba niepełnoletnia, wszelkie zobowiązania z tytułu usług prowadzonych przez Pracownię Psychologii Holistycznej regulowane są z jej rodzicem lub Opiekunem Prawnym.
 6. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
 7. wybór odpowiedniego Specjalisty oraz usługi,
 8. wybór dostępnego terminu,
 9. wybór formy płatności,
 10. zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
 11. Zamówienia można składać również z pominięciem Rejestracji na Witrynie Pracowni poprzez:
 12. wysłanie wiadomości e-mail na adres:          pracownia@psychologiaholistyczna.pl
 13. lub telefonicznie pod numerem 733-77-76-75    
 14. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 7., tzn. dokonując zamówienia Usługi bez Rejestracji na Witrynie Pracowni ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Pracownię na podany przez Klienta adres e-mail.
 15. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia Usługi wskazanych w pkt. 7., powinien podać:
 16. imię i nazwisko Specjalisty;
 17. nazwę Usługi;
 18. termin, w którym Usługa miałby być realizowana;
 19. swoje imię i nazwisko;
 20. numer telefonu kontaktowego;
 21. swój adres e-mail.
 22. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.


§6
Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Usługi tytułem złożonego zamówienia w formie:
 2. szybkich płatności przelewem obsługiwane przez system Paynow;
 3. płatności kartami kredytowymi Visa, Visa Electron, Mastercard:
 4. gotówką przy wyborze Rejestracji telefonicznej.

 

§7
Ceny

 

 1. Ceny podane przy Usługach na Witrynie Pracowni podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Pracownię Psychologii Holistycznej i Klienta jest cena produktu podana na stronie Witryny po złożeniu zamówienia Usługi przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia Usługi wraz z formą dokonania płatności udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

 

§8
Dostawa

 1. Wszystkie Usługi zamówione za pośrednictwem Witryny realizowane są w wyznaczonych przez Pracownię Psychologii Holistycznej gabinetach.
 2. Usługi on-line realizowane są za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej Goggle Meet. Klient otrzyma link umożliwiający przeprowadzenie bezpiecznego i wolnego od zakłóceń spotkania terapeutycznego.
 3. Klient odpowiedzialny jest za dobór takiego sprzętu komputerowego, który umożliwi odbycie wizyty on-line bez zakłóceń oraz za zapewnienie łącza internetowego o adekwatnej przepustowości i stabilności połączenia w czasie wizyty.
 4. Jeżeli wizyta on-line opóźniła się lub nie odbyła się z przyczyn technicznych leżących po stronie Klienta, uznaje się, że wizyta odpowiednio opóźniła lub nie odbyła się z winy Klienta, za co przysługuje 100% wynagrodzenia Specjaliście.
 5. Jeżeli wizyta on-line opóźniła się lub nie odbyła się z przyczyn technicznych leżących po stronie Pracowni, uznaje się, że wizyta odpowiednio opóźniła lub nie odbyła się z winy Specjalisty, za co Klient nie ponosi kosztów.

 

§9
Prawo odstąpienia od zakupu usługi

 

 

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny do godziny 19:00 dnia poprzedzającego wizytę, aby została ona skutecznie odwołana bez konieczności ponoszenia kosztów wizyty.
 2. Wizytę należy odwołać mailowo wysyłając wiadomość informującą o rezygnacji na adres pracownia@psychologiaholistyczna.pl lub telefonicznie pod numer 733-77-76-75
 3. Jeśli wizyta nie zostanie odwołana przed godziną 19:00 dnia poprzedzającego wizytę, będzie ona 100% płatna tak jakby się odbyła. Wszelkie płatności z tytułu usług świadczonych przez Pracownię Psychologii Holistycznej nie będą podlegać zwrotowi w przypadku, gdy do wizyty nie dojdzie z winy Klienta lub gdy nie zostanie ona skutecznie odwołana przed godziną 19:00 dnia poprzedzającego wizytę.
 4. Wszelkie należności z tytułu wizyty skutecznie odwołanej zostaną w 100% zwrócone. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że strony ustalą inaczej.
 5. Wszelkie zwroty Administrator witryny zobowiązuje się zrealizować w terminie do 14 dni od daty otrzymania należności.

 

§10
Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów/osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

§11
Pozostałe

 

 

 1. Regulaminy są dostępne pod adresem: http://psychologiaholistyczna.pl
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży Usług mogą być rozstrzygane w drodze mediacji lub sąd powszechny według właściwości ogólnej, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.