POLITYKA PRYWATNOŚCI

(wynikająca z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Wobec obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy przekazać podstawowe informacje o wykorzystywaniu Pani/Pana danych osobowych w związku z udostępnieniem ich na rzecz Pracowni Psychologii Holistycznej.

 

§1

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracownia Psychologii Holistycznej – Tomasz Kozieja ul. Henryka Nitschmanna 30-32, 82-300 Elbląg, Numer NIP 7532218387, Numer REGON 384174656, e-mail: pracownia@psychologiaholistyczna.pl, tel.: 733 77 76 75.

 

§2

Cel przetwarzania

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.: – zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), – cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), – cele analityczne, takie jak optymalizacja naszych usług, optymalizacja procesów obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), – badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z uzasadnionym celem Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Pani/Pana rzecz usług w ramach prowadzenia naszej działalności.

 

§3

Odbiorcy

Pani/Pana dane osobowe ujawniane są następującym kategoriom odbiorców: osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. psychologom, psychoterapeutom), którzy udzielają tych świadczeń w ramach funkcjonowania Pracowni Psychologii Holistycznej; osobom upoważnionym przez Pacjenta w związku z realizacją praw Pacjenta; dostawcom usług zapewniającym Pracowni odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy usług informatycznych, personel Pracowni); dostawcom usług prawnych i doradczych, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym); podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

§4

Okres przechowywania

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania: w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względu na obowiązki podatkowe przetwarzane są przez okres wskazany w art. 74 ustawy o rachunkowości, tj. co do zasady przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane osobowe przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

§5

Prawa

Zakres przysługujących Pani/Panu praw w zakresie ochrony danych osobowych zależy od podstawy prawnej ich przetwarzania: Zawsze przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. We wskazanych w RODO przypadkach ma Pani/Pan również prawo do żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania m.in. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne a) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO; b) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od podstawy przetwarza przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.