KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA
PRACOWNI PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej klauzuli przyjęto następujące definicje:

PPH – Pracownia Psychologii Holistycznej

Pacjent – osoba zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych (w tym pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej) lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez PPH

Prowadzenie pacjenta – to holistyczny proces terapeutyczny wchodzący w zakres usług świadczonych przez PPH. Prowadzenie pacjenta zawiera w sobie działania reedukacyjne, kompensacyjne, korekcyjne, socjoterapeutyczne oraz psychoterapeutyczne dążące do poprawy jakości życia pacjenta.

Proces terapeutyczny PPH – rozumie się jako:

 • świadomą, zaplanowaną opiekę świadczoną przez PPH wobec Pacjenta, wykonywaną za pomocą metod i technik zmierzających do poprawy jego jakości życia. Szczególnie istotne, w prawidłowo przeprowadzonym procesie terapeutycznym jest zapewnienie bezpiecznej przestrzeni opartej na zaufaniu pacjenta do PPH i Specjalistów współpracujących,
 • nawiązanie zamkniętej relacji, w której destrukcyjne wzory zachowania są identyfikowane i zastępowane przez zachowania zdrowe i produktywne.

Opiekun faktyczny – osoba sprawującą, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny, opieki takiej wymaga.

Przedstawiciel ustawowy

 • każdy z rodziców dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka (art. 98 § 1 k.r.o.);
 • opiekun prawny dziecka pozostającego pod jego opieką (art. 155 § 1-2 k.r.o.) – o ustanowieniu opiekunem prawnym rozstrzyga sąd opiekuńczy postanowieniem. Osoba twierdząca, że jest opiekunem prawnym musi zatem wylegitymować się takim postanowieniem sądu opiekuńczego.

PREAMBUŁA

Biorąc pod uwagę, iż:

 • PPH stawia sobie za cel całościową diagnozę i wszechstronną pomoc swoim pacjentom, w szerokim spektrum zagadnień związanych z psychologią, psychiatrią oraz holistycznym spojrzeniem na ludzki organizm,
 • Wszechstronność wymaga specjalistycznej wiedzy z wielu – uzupełniających się dziedzin.

strony postanawiają nawiązać współpracę, w ramach której PPH całościowo prowadzi proces terapeutyczny pacjenta przy wykorzystaniu zasobów własnych oraz wiedzy i doświadczenia Specjalistów.

§1

Zobowiązania PPH

Pracownia Psychologii Holistycznej zobowiązuje się do:

 1. Przeprowadzania wizyt specjalistycznych zgodnie z posiadaną wiedzą oraz z poszanowaniem zasad etyki pracy psychologa.
 2. Całościowego nadzoru i prowadzenia Pacjentów w holistycznym procesie terapeutycznym.
 3. Dbania o jakość procesu terapeutycznego na wszystkich jego etapach.
 4. Przechowywania informacji dot. procesu terapeutycznego Pacjentów oraz przestrzegania ze szczególną starannością zasad ochrony danych osobowych Pacjentów oraz Specjalistów zgodnie z przepisami RODO.
 5. Umawiania i organizowania wizyt Pacjentów ze Specjalistami.
 6. Bieżącej obsługi Pacjentów, w tym kontaktu z Pacjentem lub osobami reprezentującymi Pacjenta.
 7. Dojazdu do pacjenta w umówioną lokalizację, jeżeli uzgodniona zostanie taka forma wizyty.
 8. Zapewnienia sprawnego z technicznego punktu widzenia uczestnictwa w wizytach i konsultacjach zdalnych (on-line i telefonicznych) jeżeli uzgodniona zostanie taka forma wizyty.
 9. Rozliczania płatności z Pacjentami i osobami reprezentującymi pacjentów.

§2

Zobowiązania Pacjenta

 

Pacjent, jego Przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny zobowiązuje się do:

 1. Regulowania w terminie wszelkich zobowiązań z tytułu świadczonych przez PPH usług.
 2. Przedstawienia niezbędnych informacji do rejestracji Pacjenta w systemie PPH w tym:
 3. numer PESEL
 4. pisemna zgoda lub odmowa na przetwarzanie danych osobowych
 5. pisemna zgoda lub odmowa na dostęp do informacji medycznej
 6. pisemna zgoda lub odmowa na wysyłanie wiadomości SMS / email
 7. pisemna zgoda lub odmowa na możliwość wydłużenia czasu trwania wizyty, co związane jest z dodatkowymi kosztami
 8. Przekazywania zgodnie z prawdą informacji dotyczących rzeczywistego stanu zdrowia Pacjenta, zażywanych leków oraz inne istotne informacje mogące mieć wpływ na proces terapeutyczny Pacjenta.
 9. Przekazywania zgodnie z prawdą wszelkich przeciwwskazań do podjęcia oferowanych przez PPH świadczeń terapeutycznych, a w razie jakichkolwiek wątpliwości do konsultacji wykonywanych świadczeń z lekarzem pierwszego kontaktu lub innym przedstawicielem medycznym.
 10. Niekorzystania z usług któregokolwiek ze Specjalistów PPH z pominięciem PPH przez okres co najmniej roku od ostatniej wizyty odbytej za pośrednictwem PPH.
 11. Niespożywania napojów alkoholowych lub jakichkolwiek środków psychoaktywnych przed oraz podczas wizyty.
 12. obecność pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających może w konsekwencji wywołać skutki przeciwne od pożądanych.
 13. Palenia tytoniu lub innych substancji w obiektach PPH.
 14. Nieżądania od Specjalistów PPH usług nie związanych z leczeniem/procesem terapeutycznym.
 15. Utrzymywania ładu i porządku w miejscu przebywania w obiektach PPH.
 16. Przestrzegania regulaminu PPH, w szczególności niekorzystania w sposób samowolny z aparatów i urządzeń medycznych.
 17. Ponoszenia odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Pacjenta.

§3

Wizyta

 1. Wizytę w toku Procesu terapeutycznego wykonuje Specjalista PPH
  1. PPH może powierzyć wykonanie świadczeń osobom trzecim wyłącznie za zgodą Pacjenta, wyrażoną na piśmie.
  2. W przypadku wykonywania świadczeń przez osoby trzecie, PPH udzieli informacji, o stanie zdrowia Pacjenta jedynie w zakresie i formie niezbędnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 2. Wizyta składa się z dwóch części:
  1. Wizyta właściwa – z uczestnictwem Pacjenta.
  2. Przygotowanie notatki po wizycie – wykonywana samodzielnie przez Specjalistę.
 3. Standardowy czas trwania wizyty to 60 minut, przy czym wizyta właściwa trwa do 50 minut.
  1. Wizyta może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy wymaga tego dobro Pacjenta i jednocześnie nie koliduje to z potrzebami innych Pacjentów.
  2. W sytuacji, w której dobro Pacjenta wymaga wydłużenia wizyty, ale koliduje to z potrzebami innych Pacjentów, Pacjent umawiany zostaje na najbliższy możliwy termin.
 4. Wizyta właściwa może się odbyć w jednym z trzech trybów:
  1. Wizyty osobiste – gdy Specjalista i Pacjent mają bezpośredni kontakt.
  2. Wizyty on-line – z wykorzystaniem narzędzi internetowych i bez bezpośredniego kontaktu Specjalisty z Pacjentem.
  3. Wizyty telefonicznej – z wykorzystaniem jedynie przekazu głosowego i bez bezpośredniego kontaktu Specjalisty z Pacjentem.
 5. Pacjent zobowiązuje się do nieprowadzenia wizyt z którymkolwiek ze Specjalistów PPH z pominięciem PPH.
 6. Za umawianie wizyty pomiędzy Pacjentem, a Specjalistą odpowiada PPH.

§4

Wizyta osobista

 1. Wizyta osobista może się odbyć w jednej z trzech lokalizacji:
  1. Gabinecie własnym Specjalisty.
  2. W lokalizacji wskazanej i uzgodnionej z Pacjentem.
  3. W lokalizacji wskazanej i zapewnionej przez PPH.

§5

Wizyta on-line

 1. Wizyta on-line obejmuje kontakt z Pacjentem zarówno głosowy jak i video.
 2. Wizyta on-line odbywa się z wykorzystaniem narzędzi programowych wskazanych przez PPH w formie oprogramowania lub platformy on-line.
 3. Jeżeli wizyta on-line opóźniła się lub nie odbyła się z przyczyn technicznych leżących po stronie PPH, uznaje się, że wizyta odpowiednio opóźniła lub nie odbyła się z winy PPH.
 4. Jeżeli wizyta on-line opóźniła się lub nie odbyła się z przyczyn technicznych leżących po stronie Pacjenta, uznaje się, że wizyta odpowiednio opóźniła lub nie odbyła się z winy Pacjenta.

§6

Wizyta telefoniczna

 1. Wizyta telefoniczna obejmuje kontakt z Pacjentem wyłącznie w formie głosowej
 2. Za wizytę telefoniczną uznaje się wizytę:
  1. Wykonaną za pomocą telefonu.
  2. Wykonaną za pomocą narzędzi internetowych obejmujących tylko głos bez sygnału video.
 3. Za techniczną stronę przeprowadzenie wizyty telefonicznej odpowiada PPH (zasięg telefonii, brak hałasów obcych, terminowość rozpoczęcia).
 4. Jeżeli wizyta telefoniczna opóźniła się lub nie odbyła się z przyczyn technicznych leżących po stronie PPH, uznaje się, że wizyta odpowiednio opóźniła lub nie odbyła się z winy PPH
 5. Jeżeli wizyta telefoniczna opóźniła się lub nie odbyła się z przyczyn technicznych leżących po stronie Pacjenta, uznaje się, że wizyta odpowiednio opóźniła lub nie odbyła się z winy Pacjenta

§7

Dojazd do klienta

 1. W przypadku ustalenia wizyty osobistej w lokalizacji Pacjenta, Pacjent ponosi koszty dojazdu Specjalisty.
 2. Wysokość dodatku za dojazd do Pacjenta
  1. ustalana jest pomiędzy Stronami z góry przed rozpoczęciem wizyty.
  2. Uwzględnia odległość na jaką konieczny jest dojazd Specjalisty do Pacjenta

§8

Spóźnienie się na wizytę

 

 1. Jeżeli Pacjent spóźnia się na wizytę:
  1. Specjaliście przysługuje pełne wynagrodzenie za czas wizyty tak jakby Pacjent się nie spóźnił.
  2. Specjalista jest zobowiązany do zachowania swojej pełnej dostępności na wypadek pojawienia się Pacjenta (pozostanie on-line, dostępność telefoniczna lub osobista zależnie od trybu wizyty).
  3. Jeżeli wymagane jest odbycie pełnej długości wizyty mimo spóźnienia Pacjenta, Specjalista zobowiązany jest do poinformowania Pacjenta, iż oznacza to przedłużenie wizyty i wiąże się to dla Pacjenta z dodatkowymi kosztami.
 2. Jeżeli Specjalista spóźnia się na wizytę:
  1. Do 5 minut – dopuszczalne.
  2. Do 15 minut, koszt wizyty obniżany jest o 15% w przypadku, kiedy Pacjent wciąż będzie wyrażał wolę przeprowadzenia wizyty.
  3. Powyżej 15 minut spóźnienia uznaje się, że wizyta nie odbyła się z winy Specjalisty.
  4. Spóźnienie powyżej 15 minut lub zupełnie niepojawienie się Specjalisty na wizytę daje prawo umówienia Pacjenta na kolejny termin wizyty, poza kolejnością oraz rabat na tą wizytę w wysokości 15% ceny wizyty.
  5. W przypadku, w którym Specjalista spóźni się na wizytę, lecz będzie obustronna przestrzeń na to, aby wizyta odbyła się w pełnym wymiarze 45 minut, Specjalista nie ponosi konsekwencji z tytułu opóźnienia.
 3. Wszystkie powyższe ustalenia obowiązują niezależnie od trybu wizyty

§9

Przedłużenie się czasu trwania wizyty

 

 1. W przypadku, gdy Specjalista uzna, iż wymagane jest przedłużenie wizyty właściwej powyżej 50 minut:
  1. Zobowiązany jest poinformować Pacjenta, że przedłużenie wizyty wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Pacjenta.
  2. W przypadku każdego Pacjenta wymagana jest pisemna zgoda lub odmowa na przedłużenie wizyty, którą Pacjent podpisuje jednorazowo przy rejestracji jako jeden z warunków umowy.
  3. W przypadku Pacjenta niepełnoletniego dokument podpisuje rodzic, opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy.
  4. Pacjent ponosi koszt każdego kolejnego rozpoczętego kwadransu wizyty właściwej.

§10

Zmiana terminu i odwołanie wizyty

 1. Jeżeli Pacjent odwoła lub zmieni termin wizyty:
  1. Najpóźniej do godziny 19:00 w dniu poprzedzającym konsultację, taką wizytę uznaje się za skutecznie odwołaną i nie przysługuje za nią wynagrodzenie.
  2. Po godzinie 19:00 przed umówionym terminem jej odbycia, uznaje się ją za w pełni płatną i przysługuje za nią wynagrodzenie dla Specjalisty bez wynagrodzenia za dojazd.
  3. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach dopuszczamy odstępstwa od tej reguły, co wymaga uzgodnienia z psychoterapeutą.

§11

Płatność za wizyty

 1. Obsługę płatności za wizyty w całości obsługuje PPH.
 2. Pacjent może (jeśli taka forma płatności będzie dla niego wygodna), uregulować koszt wizyty u Specjalisty.

§12

Koszty wizyt

 1. Pacjent ponosi koszt za:
  1. Odbycie wizyty ze Specjalistą.
  2. Dojazd Specjalisty do Pacjenta (w przypadku wizyt w Lokalizacji Pacjenta).
 2. Strony ustalają koszt wizyty na:
  1. 200 zł za pierwszą wizytę, w czas trwania której wliczony jest pełny wywiad diagnostyczny, będący warunkiem niezbędnym do opracowania Indywidualnego Planu Terapeutycznego.
  2. 160 zł za każdą Wizytę Standardową niezależnie od trybu wizyty, gdy Pacjent jest Pacjentem PPH.
  3. 20 zł za każde rozpoczęte 15 minut Wizyty Przedłużonej (liczone jako wydłużenie czasu właściwego wizyty).
 3. Dodatkowo strony ustalają ryczałtową wysokość wynagrodzenia za dojazdy do Pacjenta:
  1. 25 zł, gdy lokalizacja Pacjenta znajduje się na terenie tego samego miasta co lokalizacja Specjalisty.
  2. 50 zł, gdy lokalizacja Pacjenta znajduje się poza miastem lokalizacji Specjalisty jednak w odległości nie większej niż 10km licząc od granicy miasta najbliższej lokalizacji Pacjenta.
  3. W przypadku gdy lokalizacja Pacjenta znajduje się w odległości ponad 10km od granicy miasta lokalizacji Specjalisty, koszt za dojazd do Pacjenta będzie każdorazowo ustalany indywidualnie.
 4. Dostępne możliwości zapłaty to:
 5. Gotówka.
 6. Przelew na konto PPH – 50 1140 2004 0000 3502 7910 9540.
 7. Przelew on-line (w tym metoda BLIK).

 

 

§13

Wykorzystanie lokalizacji PPH

 1. W przypadku odbywania wizyt osobistych w lokalizacji PPH, Pacjent zobowiązuje się do pozostawienia lokalizacji PPH w stanie nie gorszym niż ją zastał. W szczególności odnosi się to do zachowania porządku w miejscu przebywania innych Pacjentów.
 2. Pozostawianie po sobie nieporządku jest traktowane jako niewywiązanie się Pacjenta z warunków umowy co może spowodować nieumawianie kolejnych wizyt.

 

§14

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych Strony zobowiązują się do poszukiwania rozwiązania w dobrej wierze i z uwzględnieniem interesów obu stron oraz dobra Pacjenta.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów między Stronami jest sąd właściwy dla siedziby PPH.