Nasze

TESTY PSYCHOLOGICZNE

są nierozłącznym elementem każdej terapii. Oprócz neuroobrazowania mózgu są one bogatym źródłem wiedzy zapewniającym podstawowych informacji dotyczących rodzaju zaburzenia oraz stanu zdrowia psychicznego osoby badanej. Istnieje wiele czynników mających bezpośredni wpływ na naszą psychikę dlatego – 

Nie stawiamy diagnoz na podstawie przeliczonych wyników testów psychologicznych. Służą nam one jedynie do wyznaczania kierunku i budowania indywidualnego planu terapeutycznego. 

Dodaj podtytuł (45)

Skala inteligencji

STANFORD BINET – 5

jest to narzędzie diagnostyczne stosowane do oceny zasobów poznawczych, funkcji wykonawczych i inteligencji, wykorzystywane przez diagnostów na całym świecie. Test ma wiele zastosowań, m. in. stwierdzenie/ wykluczenie zaburzeń rozwojowych, ocenę poziomu niepełnosprawności intelektualnej lub wybitnych uzdolnień, jest podstawą do tworzenia orzeczeń. Może być także instrumentem pomocniczym w diagnozie neuropsychologicznej, kwalifikacji do grup specjalnych we wczesnym nauczaniu, itp. Badanie charakteryzuje duża elastyczność i uwzględniane są ewentualne ograniczenia osób badanych, co nie wpływa na wynik końcowy.

Skala przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych w przedziale wiekowym od 2. do 70. roku życia.

Dodaj podtytuł (68)

KPD

Kwestionariusz do Pomiaru Depresji

bada nasilenie szeregu różnych objawów, które łącząc się tworzą obraz kliniczny depresji. Narzędzie rejestruje zmiany w myśleniu, zachowaniu oraz odczuwaniu. Dzięki temu może monitorować proces choroby, ale co najważniejsze, pełni funkcję wstępnej diagnozy psychologicznej i jest w stanie zweryfikować, czy często przeżywane „trudne dni” nie są objawami około depresyjnymi. Wówczas zostaje wdrażana specjalistyczna diagnostyka i leczenie.

Kwestionariusz przeznaczony jest dla młodzieży między 16., a 19. rokiem życia oraz dla osób dorosłych.

Dodaj podtytuł (46)

CDI-2

Kwestionariusz do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży

jest narzędziem diagnostycznym przeznaczonym do wczesnego wykrywania pojawiających się objawów depresyjnych u dzieci i młodzieży oraz weryfikacji, czy dziecko jest w grupie ryzyka, jednocześnie monitorując jego stan. Test składa się z trzech elementów przeznaczonych dla osoby badanej, dla rodziców/ opiekunów oraz dla wychowawcy. Zestawienie wyników pochodzące z różnych środowisk trafniej oddaje stan ogólny.


Kwestionariusz przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży między 7. a 18. rokiem życia.

Dodaj podtytuł (47)

STAI

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

Test służy ocenie poziomu lęku jako stanu emocjonalnego wywołanego pewnym bodźcem zewnętrznym oraz jako cechy osobowości. Badany poziom lęku wpływa na kompetencje i przystosowanie społeczne tj. uleganie frustracjom, słabą umiejętność nawiązania i utrzymania relacji z innymi ludźmi, a także trudności w podejmowaniu konstruktywnego działania i radzeniu sobie ze stresem.

Narzędzie jest odwzorowaniem testu STAIC o tych samych celach diagnostycznych z różnicą wieku osób, dla których jest przeznaczony, mianowicie – młodzieży i dorosłych powyżej 17 roku życia.

Dodaj podtytuł (48)

STAIC

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku u Dzieci

przeznaczony jest do badania lęku rozumianego w dwóch aspektach. Lęku jako reakcji na trudną sytuację w życiu dziecka oraz lęku pojmowanego jako jedna z wielu cech osobowości dziecka.
Wyniki mogą ułatwić poszukiwanie przyczyn szkolnych niepowodzeń u dzieci m. in. lęk przed uczęszczaniem do szkoły, utratę motywacji do nauki, słabe oceny. Badanie testem STAIC jest także narzędziem, które wskazuje, że lęk jako cecha może przekładać się na niską odporność na stres, pojawiające się epizody ataku paniki i stany lękowe, a także dużą potrzebę aprobaty ze strony najbliższych.

Test przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży między 8, a 16 rokiem życia.

Dodaj podtytuł (49)

MSEI

Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny

służy do oceny spójności obrazu siebie oraz poziomu potrzeby aprobaty społecznej. Wykorzystywany na całym świecie rzuca światło na prawdziwe, często wyparte pokłady samooceny, poziomu ogólnej akceptacji oraz poczucia własnej wartości. Dzięki niemu Pacjent jest w stanie „stanąć bliżej” prawdy o sobie samym, co pozwala uwolnić się od złudzeń i rozpocząć proces akceptacji. Test łączy wiele ważnych aspektów psychofizycznych człowieka takich jak: umiejętność budowania relacji, umiejętność zarządzania sobą i innymi, efektywność, popularność; umiejętność samokontroli oraz kontroli innymi, wytrwałości w dążeniu do celów, moralność, wygląd i atrakcyjność seksualna oraz zdrowie.

MSEI jest przeznaczony do badana osób w wieku od 16 do 79 lat.

Dodaj podtytuł (51)

NEO-FFI

Inwentarz Osobowości

jest jedynym w Polsce narzędziem wykorzystywanym do diagnozy cech osobowości, służących do psychologicznego opisu człowieka. Dzięki uzyskanym wynikom możemy trafniej ukierunkować ścieżkę rozwoju kariery intelektualnej oraz zawodowej, przewidzieć możliwości adaptacyjne oraz konsekwencje dezadaptacji takie jak choroby psychosomatyczne. Znajomość cech indywidualnych może znacznie przyśpieszyć proces terapeutyczny, określić rodzaj mechanizmów obronnych oraz styl radzenia sobie w sytuacjach trudnych, nieprzewidywalnych czy konfliktowych.

Test jest przeznaczony dla 5 grup wieku (15 – 19, 20 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 80)

Dodaj podtytuł (52)

INTE

Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

Test jest narzędziem oceniającym inteligencję emocjonalną jako szeregu zdolności umożliwiających wykorzystywanie emocji w codziennym funkcjonowaniu. Przybliżenie części tych zdolności ukazuje ogromną wartość inteligencji emocjonalnej ludzi: dostrzeganie i wyrażanie własnych emocji oraz rozumienie tych doznań, zaangażowanie emocji w rozwiązywanie problemów myślowych, korzystanie z wiedzy o emocjach w ich kontroli, itp. Test wykonuje się z podziałem na dwa elementy: „zdolności do wykorzystywania emocji” oraz „zdolności do rozpoznawania emocji”.

Test przeznaczony jest dla osób powyżej 14 roku życia.

Dodaj podtytuł (70)

TRE

Test Rozumienia Emocji

pozwala na trafną ocenę własnych i cudzych emocji, ich rozumienie, efektywną regulację, adekwatne wyrażanie oraz dostrzeganie ich przyczyn i następstw. Prawidłowe rozumienie emocji jest podstawą procesu terapeutycznego, mającą duże znaczenie w sposobie postrzegania siebie i innych oraz ocenie sytuacji społecznych o dużej złożoności. Test jest szczególnie znaczący dla młodych rodziców, gdzie skutki nieprawidłowych praktyk wychowawczych mogą mieć znaczący wpływ na kształtowanie się licznych deficytów emocjonalnych dziecka.

Test jest umiarkowanie trudny, przeznaczony dla grupy wiekowej powyżej 15 roku życia.

Dodaj podtytuł (54)

SKD

Sortowanie Kart dla Dzieci

jest jednym z powszechnie stosowanych narzędzi neuropsychologicznych do oceny rozwoju podstawowych funkcji wykonawczych, którymi określa się szereg zdolności umysłowych, dzięki którym człowiek jest w stanie osiągać swoje cele.  Należą do nich pamięć robocza, która pozwala zapamiętywać informacje i przetwarzać je w krótkim czasie, kontrola hamowania reakcji, która umożliwia sprzeciwić się silnym impulsom do działania oraz elastyczność poznawcza. Badanie SDK pozwala na określenie etapu w rozwoju dziecka, czy jest ono przed, w trakcie, czy po fazie podziału między posiadaną wiedzą, a zdolnością wprowadzenia jej w życie.

Test przeznaczony jest dla dzieci w grupie wiekowej między 3, a 11 rokiem życia.

Dodaj podtytuł (55)

Test Pamięci Wzrokowej

BENTON

jest elementem diagnozy psychologicznej, stosowany celem oceny pamięci i uwagi wzrokowej u osób w każdym wieku.
Na wynik mają wpływ dwie składowe, mianowicie liczba poprawnych odwzorowań oraz liczba błędów. Drugi czynnik daje bardzo ważne informacje o typie błędu, charakterystycznego dla konkretnych zaburzeń psychicznych lub chorób ośrodkowego układu nerwowego. Test może służyć także jako uzupełnienie oceny uwagi, funkcji wykonawczych i pamięci.

Benton jest testem neuropsychologicznym służącym do badania pamięci i percepcji wzrokowej osób w wieku 5-17 lat oraz 18-79 lat, osobno dla każdej wersji testu

Dodaj podtytuł (56)

Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego

MINIMENTAL

jest jednym z podstawowych i najbardziej popularnych narzędzi wstępnej oceny najważniejszych funkcji poznawczych stosowanych w środowisku ochrony zdrowia psychicznego. Badanie nie jest skomplikowane, ale ze względu na wyjątkową konstrukcję daje możliwość oceny stanu umysłowego w 11 obszarach tj. orientacja w czasie i miejscu, zapamiętywanie i przypominanie, czytanie, pisanie, rysowanie, uwaga i liczenie, rozumienie, nazywanie oraz powtarzanie. Niski wskaźnik skłania do dalszej specjalistycznej diagnostyki psychiatrycznej lub neurologicznej.

Test jest stosowany dla osób dorosłych (od 18 r.ż.),

Dodaj podtytuł (57)

MFF

Test Porównywania Znanych Kształtów

Test służy do oceny tempa i diagnozy stylu poznawczego na podstawie dwóch zmiennych – refleksyjności i impulsywności. Naturalnie wraz z wiekiem rośnie postawa refleksyjna, gdzie jej szczególnie intensywny wzrost obserwuje się około 10 roku życia. Wzrost kompetencji intelektualnych wydłuża czas namysłu zmniejszając jednocześnie liczbę popełnianych błędów zarówno w teście jak i w życiu codziennym. Test pozwala prognozować niepowodzenia szkolne, nie służy do pomiaru impulsywności behawioralnej czy emocjonalnej.

Test jest rekomendowany dla dzieci w wieku szkolnym (od 9 do 17 roku życia).

Dodaj podtytuł (58)

CTT

Kolorowy Test Połączeń

jest prostym i jednocześnie trafnym narzędziem wstępnej diagnozy neuropsychologicznej. Celem badania jest ocena wybranych funkcji mózgu, przy jednoczesnym wykluczeniu zaburzeń o podłożu neurologicznym i psychiatrycznym. Ogólny wynik badania zawiera w sobie szereg zdolności ludzkich, które wykorzystywane we wzajemnej interakcji, doprowadzają do osiągnięcia celu. Należy do nich skupienie i efektywne naprzemiennie przenoszenie uwagi, szybka selekcja informacji, planowanie i organizacja swoich zadań oraz kontrola własnych zachowań.

Test jest rekomendowany dla osób dorosłych od 18 do 69 roku życia. 

Dodaj podtytuł (59)

SOR

Skale Oceny Rodziny

test przeznaczony jest do badania indywidualnego lub grupowego wszystkich członków rodziny. Na ogólny obraz rodziny ma wpływ wiele czynników, np.: więź łącząca jej członków, stosowane przez rodziców metody wychowawcze, które są fundamentem zachowania dzieci, efektywna komunikacja. Badanie ma na celu wskazać „profil rodziny”, innymi słowy ustalić cechy charakteryzujące funkcjonowanie danej rodziny. Test SOR wyróżnia sześć typów rodzin, jest to świetna wskazówka dla terapeutów, poszukujących właściwych rozwiązań w terapiach rodzinnych.

Test wykonywany jest u Pacjentów powyżej 12 roku życia. 

Dodaj podtytuł (60)

KRR

Kwestionariusz Relacji Rodzinnych

Prawidłowe relacje międzyludzkie są najważniejszym czynnikiem składającym się na zdrowie psychofizyczne każdego z nas. Nieprawidłowe relacje mogą być przyczyną wielu zaburzeń depresyjnych, uzależnień, samookaleczeń czy prób samobójczych. Relacje rodzinne są najważniejszym, najszybciej uzdrawiającym lub chorobotwórczym elementem układanki naszego umysłu. Kwestionariusz KRR wykorzystywany jest właśnie do oceny jakości związków pomiędzy poszczególnymi członkami systemu rodzinnego, najczęściej (rodzic – dziecko) wskazując na trudności w odniesieniu do komunikacji, spójności, autonomii – kontroli i tożsamości.

Test przeznaczony jest dla młodzieży w wieku między 15 a 20 rokiem życia.

Dodaj podtytuł (61)

KRR

Kwestionariusz Ról Rodzinnych

Nasz sposób bycia i umiejętności radzenia sobie można określić jako wyuczone i utrwalone wzorce zachowań będące skutkiem procesu adaptacji do warunków i stylu funkcjonowania rodziny. Tak więc wiele trudności, z którymi borykamy się na co dzień, związanych jest z rolą jaką odgrywamy w domu rodzinnym, co z kolei przełoży się bezpośrednio na role w szerszej perspektywie. Świadomość swoich ról może znacząco wpłynąć na proces terapeutyczny, pozwalając bardziej wglądowo zrozumieć swoje deficyty i ograniczenia.

Test jest narzędziem przeznaczonym do badania ról psychologicznych u młodych dorosłych we wszystkich typach rodzin zarówno dysfunkcyjnych jak i tak zwanych normalnych.

Dodaj podtytuł (62)

ABAS-3

System Oceny Zachowań Adaptacyjnych

ABAS – służy do oceny poziomu przystosowania społecznego oraz zachowań adaptacyjnych u dzieci i młodzieży mających trudności z niezależnym funkcjonowaniem w społeczności. Test jest drugim ważnym kryterium, obok poziomu funkcjonowania intelektualnego, w diagnozie niepełnosprawności intelektualnej. Narzędziem tym możemy zbadać jednocześnie wiele płaszczyzn wchodzących w skład ogólnie pojętnej adaptacji takich jak komunikacja, uspołecznienie, umiejętności motoryczne, autoprezentacja itp. Używany jest w formie samoopisowej dla dorosłych jak i opisowej dla dzieci.

Test jest wykorzystywany do badania osób od urodzenia do późnej starości.

Dodaj podtytuł (63)

KKS

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

test służy ocenie kompetencji społecznych, rozumianych jako zbiór ogólnych umiejętności, które wykorzystywane są w skutecznym nawiązywaniu relacji międzyludzkich. Należy do nich m. in. coraz bardziej popularna asertywność, budowanie trwałych więzi, dobra komunikacja, a także dostosowanie zachowania i takt. Badanie ukazuje wynik ogólny, a także wyniki szczegółowe: o kompetencjach dających satysfakcjonujące efekty w różnych sytuacjach np.: kiedy wymagana jest reakcja asertywna, w chwili zetknięcia się z opinią innych, a także w nawiązaniu bardzo bliskiej relacji dwóch osób.

Test przeznaczony jest dla młodzieży (15-19 lat) i dorosłych.

Dodaj podtytuł (64)

Umów się na wizytę, zadzwoń:

+48 733 77 76 75

Informacje podstawowe

PRACOWNIA PSYCHOLOGII HOLISTYCZNEJ
NIP:7532218387
REGON: 384174656

ul. Nitshmanna 30-32
82 - 300 Elbląg

NUMER RACHUNKU:

53 2490 0005 0000 4530 9876 4528
IBAN: PL53249000050000453098764528
Kod SWIFT banku: ALBPPLPW

ALIOR BANK